OPODATKOWANIE FUNDUSZY POWOŁANYCH NA TERYTORIUM MALTY

Warto wskazać, iż Malta oferuje korzystny reżim podatkowy w zakresie opodatkowania PIF. Powyższe wynika z tego, iż Malta jest stroną prawie sześćdziesięciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stosuje symetryczny podział wyżej wymienionych funduszy na dwie podkategorie, do których każdy z powyższych funduszy może zostać zakwalifikowany.

Dla celów podatkowych należy zatem wskazać, iż ustawodawca maltański zdecydował się na wprowadzenie symetrycznego podziału wyżej wymienionych kategorii funduszy (Experienced Investor Funds, Qualifying Investor Funds oraz Extraordinary Investor Funds) na dwie podkategorie, których rozróżnienie jest istotne z podatkowego punktu widzenia.

Należy zatem wskazać na prescribed funds oraz non-prescribed funds, których rozróżnienie opiera się lokalizacji posiadanych udziałów. Przykładowo, fundusz który posiada 85% udziałów w nieruchomościach położonych na terytorium Malty lub w innej spółce będącej rezydentem maltańskim jest kwalifikowany jako prescribed fund i podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych obowiązującej na Malcie w wysokości 35%. Z kolei non – prescribed fund korzysta z pełnego wyłączenia od opodatkowania w zakresie dochodów uzyskiwanych poza granicami Malty. Jedyne ograniczenie dotyczy funduszy, które czerpią dochody z położonych na terytorium Malty nieruchomości. Wyżej opisane wyłączenie nie znajdzie tutaj zastosowania. Z uwagi na to, iż prescribed funds nie znajdują się w zakresie zainteresowania zagranicznych inwestorów, nie będą one stanowiły przedmiotu dalszych rozważań.